Thông tin công bố

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

10/08/2018

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Quyêt định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

07/08/2018

Quyêt định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

ICG - BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2018

27/07/2018

ICG - BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2018

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2018

20/07/2018

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2018

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ I NĂM 2018

20/04/2018

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ I NĂM 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

17/04/2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ICG - Giải trình số liệu trên BCTC năm 2017 trước và sau kiểm toán

15/03/2018

ICG - Giải trình số liệu trên BCTC năm 2017 trước và sau kiểm toán

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC NĂM 2017

09/03/2018

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC NĂM 2017

ICG - Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

01/03/2018

ICG - CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ICG - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

13/02/2018

ICG - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Dự án

Cổ phiếu ICG