ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC BÁN NIÊN NĂM 2019

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2019 kết qảu sản xuất kinh doanh có lãi, do tại thời điểm lập báo cáo, dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy  đủ điều kiện hoạch toán doanh thu. Các dự án khác đang trong giai doạn thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến chuẩn bị dự án nên chỉ phát sinh chi phí.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 lãi : 8.684.065.964 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty 6 tháng đầu năm 2019 lãi : 10.201.238.783  đồng.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Trân trọng !

Dự án

Cổ phiếu ICG