ICG - Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

01/04/2019

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng thông báo cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng

2. Tổng số cổ phiếu: 20.000.000 cổ phiếu

3. Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.428.000 cổ phiếu

4. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 17.572.000 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu khác: 0

Quý cổ đông có thể xem toàn văn Báo cáo tại đây

Trân trọng!

Các bài mớiCác bài đã đăng

Dự án

Cổ phiếu ICG